Ãàç íà àâòîÏåðåéòè íà ãëàâíóþ
 
Áåñïëàòíàÿ
êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
Money Back
(âîçâðàò äåíåã â òå÷åíèè 14 äíåé)
Îïûò ðàáîòû
áîëåå 10 ëåò
Îïëàòà ÷àñòÿìè
"Áàíê Ôîðâàðä"

×èï òþíèíã

- - Daewoo () Lanos, Sens- Chevrolet Lacetti - Alfa Romeo- Audi- BMW- Chevrolet- Chrysler- Citroen- Dodge- Fiat- Ford- Honda- Hyundai- Jaguar- Jeep- Kia- Lancia- Land Rover- Mazda- Mercedes Benz- Mini- Mitsubishi- Nissan- Opel- Peugeot- Porsche- Range Rover- Renault- Rover- Saab- Seat- Skoda- Ssang Yong- Suzuki- Toyota- Volkswagen- Volvo
 

×èï òþíèíã

×èñòêà èíæåêòîðà (ôîðñóíîê) ×èï-òþíèíã äâèãàòåëÿ Óäàëåíèå êàòàëèçàòîðà Óäàëåíèå ñàæåâîãî ôèëüòðà Äèàãíîñòèêà äâèãàòåëÿ àâòî Äèàãíîñòèêà ñèñòåìû çàæèãàíèÿ Çàìåíà ñâå÷åé çàæèãàíèÿ Äèàãíîñòèêà ïîäà÷è òîïëèâà Ïðîìûâêà ôîðñóíîê âèíñ (Wynns) Óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ôîðñóíîê Î÷èñòêà êàìåð ñãîðàíèÿ (WYNN'S) Ýíäîñêîïèÿ äâèãàòåëÿ Çàìåð êîìïðåññèè â äâèãàòåëå (öèëèíäðàõ) Çàìåð ÑÎ è ÑÍ Çàïðàâêà êîíäèöèîíåðà Îáñëóæèâàíèå àâòîêîíäèöèîíåðà Ðåìîíò êîíäèöèîíåðîâ Èçìåðåíèå ðàçðÿæåíèÿ âî âïóñêíîì êîëëåêòîðå Ïðîâåðêà òîëùèíû ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ Îòêëþ÷åíèå êëàïàíà ÅÃÐ Àíàëèç îñöèëîãðàìì àâòîìîáèëÿ Ñáðîñ óäàëåíèå îøèáîê â ïàìÿòè ÝÁÓ Ïðîâåðêà ïîäñîñà âîçäóõà â ÄÂÑ Óñòàíîâêà âàðèàòîðà ÓÎÇ Óñòàíîâêà ÃÁÎ â Êèåâå
 
 

Ôîòî ñòàíöèè

Ôîòî àâòîñåðâèñà Èíæåêòîð Äîê
Ñõåìà ïðîåçäà
 

- Volkswagen

    14     14
! - 0%!

:

(044) 537-15-91, (044) 531-30-09
(067) 505-50-49, (067) 404-05-95


.

14 .


() Volkswagen

- Volkswagen () , , : , , . , , , 20-30%. Volkswagen .

Volkswagen , , .

Volkswagen, , , , .

, 15 .

, . , , .

, Volkswagen . , - 2- -, , , 100% . , .

. , . , .

Volkswagen, . , .

, , .

- / Volkswagen:
BoraCaddyEosGolfLupoNew BeetlePassatPhaeton
1,8 T
1,9 PD
1,9 TDI
1,9 TDI
2,0 SDI
2,0 FSI
2.0 TFSI
1,8 T
1,9 PD
1,9 TDI
1,4 TSI
1,6 FSI
2.0 FSI
2,0 TFSI
2,0 TDI
1,2 PD
1,4 PD
1,8 T
1,9 PD
1,9 TDI
1,6 FSI
1,8 T
1,8 TSI
2,0 FSI
2,0 TFSI
2,7 T
2,8 V6
3,2 V6 FSI
3,6 V6 FSI
1,9 PD
1,9 TDI
2,0 TDI
2,5 V6 TDI
3,0 TDI
 
PoloSciroccoSharanTTiguanTouaregTouran
1,4
1,4 PD
1,4 TDI
1,9 PD
1,9 TDI
1,4 TSI
2,0 TFSI
2,0 TDI
1,8 T
1,9 PD
1,9 TDI
1,9 TDI
2,5 TDI
2,0 TFSI
2,0 TDI
2,5 TDI
3,0 TDI
5,0 V10 TDI
3,2
3,6 FSI
1,4 FSI
1,6 FSI
2,0 FSI
1,9 TDI
2,0 TDI
: +38(044)537-15-91


" "

, ,
. 1
( )

:

(044) 537-15-91
537-15-92
537-15-93
531-30-09

E-mail:
info*injector.ua

( * @)

 

01.12.2015
!
0%! !
07.05.2014
: .
20.11.2013
- 0% !
 
�������� ���. �������� �����.
 
                          Êîíòàêòû    Ôîðóì
Âûïîëíèì ÷èï-òþíèíã àâòî:
� 2007-2015, Injector Doc. All rights reserved.
0.018335